Przyjmujemy już zgłoszenia! 👍🔥📣 Promocyjne ceny do 30 października! 👍🔥📣  

Organizator: Grupa MTP

WAŻNE INFORMACJE

Podziel się

Postanowienia szczegółowe

1. Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa - 30.10.2020

Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w miarę dostępności powierzchni wystawienniczej.

 

2. Termin i godziny otwarcia targów

Termin targów: 23-26.02.2021

Godziny otwarcia targów:

dla wystawców: 9:00 – 19:00
w ostatnim dniu trwania targów, tj. 26.02.2021: 9:00 – 24:00

dla zwiedzających: 10:00 – 18:00
w piątek, 26 lutego 10:00 – 17:00

 

3. Okresy montażu i demontażu stoiska

Montaż: 19.02 - 22.02.2021

Demontaż: 27.02 – 28.02.2021

Godziny otwarcia pawilonów i terenów targowych: 7.00 do 21.30.

W dniu 22.02.2020 (ostatni dzień montażu) pawilony będą otwarte do 24.00.

 

4. Sprzątanie stoiska

Za uporządkowanie stoiska po montażu oraz demontażu jest odpowiedzialny wykonawca stoiska, z uwzględnieniem zasad usuwania odpadów (patrz punkty 7.7. , 7.8. i 12.2. Przepisów Technicznych).

Sprzątanie stoiska w okresie trwania targów jest realizowane przez MTP codziennie, z wyjątkiem ostatniego dnia targów, po zamknięciu targów dla zwiedzających i opuszczeniu stoiska przez uczestnika targów (wystawcę), w godzinach 18:00 – 19:00.

Sprzątanie stoiska obejmuje jego dostępną przestrzeń (bez zamkniętego zaplecza) i polega na: opróżnieniu koszy na śmieci, umyciu twardych powierzchni podłóg, wyczyszczeniu wykładzin dywanowych (odkurzaczem) oraz powierzchni mebli stanowiących wyposażenie stoiska, ale nie obejmuje czyszczenia eksponatów ani mycia naczyń uczestnika targów.

Usługa sprzątania, wkalkulowana w cenę powierzchni, nie wymaga żadnego zamówienia ze strony uczestnika targów. Uczestnik targów jest zobowiązany we własnym zakresie do  zabezpieczenia swojego mienia na stoisku (zgodnie z pkt.6.2. i 6.3. Regulaminu dla uczestników targów). Ponadto zaleca się, aby uczestnik targów dokonał ubezpieczenia swojego mienia (zgodnie z punktem 7.6. Regulaminu dla uczestników targów).

 

5. Karty wstępu, zaproszenia do zwiedzania

5.1. Do wstępu na tereny targowe w okresie trwania targów, montażu i demontażu upoważniają uczestników targów karty wystawcy.

5.2. Karty wystawcy są przydzielane przez MTP w ilości zależnej od wielkości powierzchni zamówionej przez wystawcę, według następujących zasad:

 • 2 karty - stoisko do 10mkw
 • 4 karty - stoisko do 20mkw
 • 6 kart - stoisko do 50mkw
 • 8 kart - stoisko do 75mkw
 • 10 kart - stoisko do 100mkw
 • 12 kart - stoisko do 200mkw
 • po jednej karcie na każde 50mkw powyżej 200mkw.

5.3. Dodatkowe karty wystawcy, ponad limit określony powyżej, sprzedawane są na portalu www.strefawystawcy.pl.

5.4. Po uregulowaniem opłaty rejestracyjnej STANDARD lub PREMIUM oraz opłaty za zgłoszenie współwystawcy STANDARD lub PREMIUM uczestnicy targów (wystawcy, współwystawcy) otrzymują 40 sztuk zaproszeń dla gości targowych.

 

6. Karty wjazdu

6.1. Uczestnicy targów są uprawnieni do wjazdu na tereny targowe:
a) samochodem osobowym lub pojazdem dostawczym z dodatkową przestrzenią pasażerską - w okresie trwania targów, montażu i demontażu - na podstawie kart wjazdu na całe wydarzenie;
b) pojazdem dostawczym – w ostatnim dniu targów, dopiero po ich zamknięciu dla publiczności oraz w czasie montażu i demontażu – na podstawie kart wjazdu na montaż / demontaż.
Karty wjazdu na całe wydarzenie są sprzedawane na portalu www.strefawystawcy.pl.

6.2. Wykonawcy stoisk i dostawcy / odbiorcy eksponatów są uprawnieni do wjazdu na tereny targowe w okresie montażu i demontażu, na podstawie kart wjazdu na montaż / demontaż lub zlecenia dostawy / odbioru.

6.3. W ostatnim dniu targów, po ich zamknięciu dla publiczności, tj. dnia 26.02.2021 r. po godz. 18:00, w celu demontażu stoisk będą wpuszczane na tereny targowe, poza samochodami osobowymi, także pojazdy dostawcze oraz samochody ciężarowe o ładowności do 8 t i długości do 8m, bez przyczep.
Wjazd pojazdów wielkogabarytowych i specjalistycznych jest możliwy następnego dnia po zakończeniu targów, tj. dnia 27.02.2021 r. od godz. 7.00.

6.4. Niedozwolonym jest:
• wjazd na tereny targowe bez ważnych dokumentów uprawniających do wjazdu,
• parkowanie pojazdów na drodze pożarowej oraz w strefie wyznaczonej dla pieszych
• pozostawienie pojazdów na terenach targowych podczas trwania targów - po godz. 19.00,
• pozostawienie pojazdów na terenach targowych w okresie montażu i demontażu - po godz. 22.00.
Wjazd na tereny targowe bez ważnych dokumentów, parkowanie pojazdów na drodze pożarowej lub w wyznaczonej strefie dla pieszych oraz pozostawienie pojazdu na terenach targowych po wyżej określonych godzinach bez zgody MTP, a przypadku uzyskania zgody MTP - poza wskazanym miejscem postoju - spowoduje założenie urządzenia blokującego koło oraz nałożenie kary porządkowej w wysokości 200 zł. Kara porządkowa nie podlega fakturowaniu.

6.5. Zainteresowani mogą skorzystać z parkingu MTP położonego w okolicach terenów targowych. W dniach 23.02-26.02.2021 r. (okres trwania targów) obowiązują stałe i jednorazowe karty parkingowe.

Stałe karty parkingowe są sprzedawane na parkingu MTP.
Jednorazowe karty parkingowe można nabyć przy wjeździe na parking MTP.

 

7. Konkursy: Złoty Medal MTP, Acanthus Aureus

7.1. Złoty Medal MTP - dla najlepszego wyrobu. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać na portalu www.strefawystawcy.pl lub złożyć w World Trade Center Poznań sp. z o.o. (WTC), ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań do dnia 2.02.2021 r. Szczegółowe informacje: 668 805 018, fax. 61 866 61 34; e-mail: agnieszka.polacka@wtcpoznan.pl.

7.2. Acanthus Aureus – nagroda dla ekspozycji targowych, których rozwiązania architektoniczne i graficzne najlepiej odzwierciedlają strategię marketingową firmy. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać na portalu www.strefawystawcy.pl lub przesyłać do Zespołu Komunikacji Korporacyjnej MTP nie później niż 1 tydzień przed rozpoczęciem targów. Szczegółowe informacje: Anna Smolińska, tel. 61 869 2109, e-mail: anna.smolinska.

 

8. Podatek od towarów i usług (VAT)

8.1. MTP wystawiają faktury z podatkiem od towarów i usług (VAT) z tytułu:

 1. a) usług wstępu i wjazdu oraz związanych z nimi usług pomocniczych ( bilety i karty wstępu, zaproszenia, karty wjazdu, karty parkowania itp.) – kontrahentom targowym, bez względu na ich siedzibę lub miejsce prowadzenia przez nich działalności;
 2. b) innych usług targowych - zamawiającym te usługi kontrahentom mającym siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce.

8.2. MTP wystawiają faktury bez podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu usług targowych innych niż wymienione w punkcie 7.1.a):

 1. a) kontrahentom mającym siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w państwie Unii Europejskiej (UE),
 2. b) kontrahentom posiadających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w państwie poza terenem UE,

pod warunkiem, że odbiorcą usługi nie jest wystawca/ współwystawca mający siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce.

8.3. Warunkiem wystawienia faktury bez podatku od towarów i usług (VAT) kontrahentom zagranicznym z siedzibą lub stałym miejscem prowadzenia działalności w państwie UE jest  podanie EU VAT ID w formularzach zamówień usług targowych.

9. Rozstrzyganie podczas targów sporów dotyczących własności intelektualnej

Podczas targów jest możliwe poddanie sporów dotyczących własności intelektualnej eksponowanych towarów /usług pod rozstrzygnięcie eksperta z prowadzonej przez MTP listy Ekspertów IP Friendly, według Regulaminu Przyspieszonej Procedury Spornej (PPS) dla uczestników targów organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.”

10. Wymogi sanitarne i przepisy porządkowe

10.1. Uczestnicy targów są zobowiązani do wypełnienia ankiety epidemicznej, a przy wejściu / wjeździe na tereny MTP będą poddawani bezdotykowemu mierzeniu temperatury ich ciała.

10.2. Przebywający na terenach MTP są obowiązani do:

 1. a) zasłaniania nosa i ust. (maseczką, przyłbicą itp.),
 2. b) zachowania odpowiedniego dystansu społecznego w miejscach przebywania innych osób,
 3. d) korzystania z preparatów dezynfekujących,

10.3. Zaleca się nie roznoszenie ulotek reklamowych i podobnych materiałów podczas targów (w miarę możliwości materiały dla gości targowych powinny być dostępne w wersji online).

10.4. Zasady przebywania / zachowania w strefach gastronomicznych ( w lokalu / restauracji /
w ogródku):

 1. a) obowiązek zdezynfekowania rąk przy wejściu do strefy,
 2. b) obowiązek zasłaniania ust i nosa (np. maseczką) przy wejściu do strefy, podczas oczekiwania na posiłek oraz po konsumpcji,
 3. c) dokonywanie płatności w sugerowanej formie elektronicznej (karta, BLIK),
 4. d) zajmowanie miejsc siedzących / stolika z zachowaniem bezpiecznej odległości (sugerowane jest zajmowanie miejsc po przekątnej stołu, a nie vis a vis).

10.5. Wszyscy przebywający na terenach MTP są zobowiązani do przestrzegania poleceń służb bezpieczeństwa MTP odnoszących się do przestrzegania rygorów sanitarnych oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa (np. obowiązek ewakuacji, izolacji).

 

11. Informacje o zabezpieczeniach sanitarnych stosowanych przez MTP

11.1. MTP będą poddawać uczestników targów bezdotykowemu mierzeniu temperatury ciała przy wejściu/wjeździe na tereny targowe.

11.2. Weryfikacja dokumentów uprawniających do wstępu i wjazdu na tereny MTP będzie prowadzona w sposób bezdotykowy.

11.3. W ramach działań profilaktycznych MTP uruchomią podczas trwania targów punkty sprzedaży jednorazowych maseczek, a ponadto umieszczą w stosownych miejscach instrukcje mycia rak, dezynfekcji rąk, noszenia maseczek i rękawiczek.

11.4. MTP zapewnią podczas targów obecność zespołu medycznego oraz odpowiednie pomieszczenie (odizolowane, zdezynfekowane, zamknięte) dla osoby z ewentualnym podejrzeniem infekcji.

11.5.  MTP dokonywać będą częstej dezynfekcji stref wspólnych (przestrzeń kiermaszu, punkty i lokale gastronomiczne, obiekty sanitarne), a zwłaszcza powierzchni dotykowych (np. klamki, poręcze, uchwyty, terminale w punktach kasowych, blaty).

 

Pobierz POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE w formacie PDF:

Postanowienia Szczegółowe